[IntroDanmei] Bất đáo Hoàng hà tâm bất tử

Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử

(Chưa đến phút cuối cùng chưa từ bỏ)


Tác giả: Ai biết bảo ta ah :((

Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, sinh tử văn (Song tính thụ), HE.

Thượng

~o0o~

Văn án

~o0o~


Thêm

%d bloggers like this: